UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI KURULUŞ SENEDİ

VAKFIN KURULUŞU VE ADI

Madde 1- İş bu Vakıf Senedinin 5. maddesinde kimliği ve ikametgahı belirtilmiş bulunan Güldal Mumcu tarafından, Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, bağımsız tüzel kişiliğe sahip olmak üzere bir vakıf kurulmuştur. Vakfın adı “UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI”dır. Bu senette sadece VAKIF sözcüğünün kullanıldığı hallerde, bu sözcük “UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI"nı anlatır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- VAKFIN Merkezi Ankara’dır. Kuruluş işlemleri tamamlanıncaya kadar VAKFIN adresi "Uğur Mumcu’nun sokağı 65/9 Ankara"dır.

VAKFIN AMACI

Madde 3- VAKFIN amacı, UĞUR MUMCU ile ilgili yazı, kitap, yayın, fotoğraf, resim, film vb. nitelikteki bütün yapıt, ürün, ve belgeleri de bünyesinde toplayıp değerlendirecek bir UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK MERKEZİ kurarak, gazeteciliğin gelişmesine ve saygınlığının artmasına katkıda bulunmak; haber alma ve haber verme özgürlüğünün gereklerine saygılı, laik ve demokratik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, mesleki bilgi ve yeteneği yüksek düzeyde araştırmacı gazetecilerin yetişmesi için çalışmak, bu alanlarda bilgi toplamak, çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmak, çeşitli türde toplantılar düzenlemek, araştırmalar yapmak ve yaptırmaktır.

VAKFIN ÇALIŞMA VE FAALİYETLERİ

Madde 4- VAKIF, amacının gerçekleşmesini sağlamak için, aşağıda gösterilen çalışmaları yapar ve faaliyette bulunur. VAKFIN amacı doğrultusunda:

 1. İlgili alanlarda ve konularda araştırma ve incelemeler yapmak veya yaptırmak, bunların sonuçlarının kamuya duyurulması için her türlü araçla yaymak ve yayınlamak;
 2. Bilimsel ve eğitsel nitelikte araştırma projeleri geliştirmek, bu projeler çerçevesinde, çağdaş araştırma teknikleri ile donanmış, nitelikli araştırmacı gazetecilerin yetişmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere çeşitli programlar ve projeler yapmak ve uygulamak.
 3. VAKIF amacı ile ilgili alan ve konularda tesisler kurmak, sergiler ve benzeri gösteriler, konferanslar, seminerler, sempozyumlar, paneller gibi etkinlikler düzenlemek.
 4. VAKFIN amacı ile ilgili konularda, ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenlemek, bu konularla ilgilenen kişi ve kuruluşların çalışmalarını desteklemek, burslar ve benzeri araçlar ile özendirici nitelikte yardımlar sağlamak.
 5. Yasal koşullara uymak kaydıyla aynı yönde hizmet veren resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışma programlarına katılmak, sürekli veya süreli ortak çalışma birimleri oluşturmak.
 6. VAKFIN amacına dahil alan ve konularda yapılacak her türlü çalışma ve faaliyetler için fonlar oluşturmak ve VAKIF gelirleri ile bu fonlardaki birikimi bu tür çalışma faaliyetleri için harcamak.
 7. Amaç ile ilgili faaliyet ve çalışmaları gerçekleştirmek ve kolaylaştırmak için gerektiğinde yasal koşullara uygun olmak kaydıyla işletmeler kurmak ve bunları işletmek.

VAKIF, yukarıdaki bentlerde yazılı olanların dışında, amacının gerçekleşmesi için gerekli ve uygun olduğu takdirde, bunların benzeri olan çalışma ve faaliyetlerde de bulunur.

VAKFIN EHLİYETİ

Madde 5- VAKIF, işbu kuruluş senedine dayanarak, mahkeme siciline yapılacak tescille tüzel kişilik kazanır. VAKIF, tescilden itibaren medeni kanunun 46. maddesinde yazılı hak ehliyetine sahiptir. VAKIF, tescil tarihinden işbu senede göre belirlenmiş olan yönetim organı vasıtası ile medeni kanunun 48. maddesi uyarınca, medeni hakları kullanma ehliyetine iktisab eder. VAKIF, iktisab ettiği hak ve fiil ehliyeti çerçevesinde, her çeşit hukuki işlemleri yapmaya, hakları iktisaba ve borçları iltizama yetkilidir. Bunu sonucu olarak VAKIF, taşınır ve taşınmaz malları, bunlar üzerindeki aynı ve kişisel hakları her nevi alacaklarla, fikri haklar ve sair hakları, hukuki işlemler, ölüme bağlı tasarruflar ve kanun hükümlerine göre iktisaba ve bu yollardan iktisab ettiği mal varlığı değerleri üzerinde, medeni kanunun 79 ve 80-A maddelerinde belirtilen usul ve izinle ilgili zorunluluklara uymak kaydıyla temlik veya tebdile yönelik tasarruf işlemleri yapmaya, mal varlığını arttırıcı işlemlere girişmeye, yasal zorunlulukları yerine getirmek ve gerekli izinleri almak koşuluyla, her çeşit rehin işlemlerini icraya, taşınır ve taşınmaz mallarla diğer mal varlığı değerleri üzerinde rehin almaya, vermeye, irtifak hakları tesisine, intifa ve şerhli şahsi hakları iktisap ve tesise, ödünç almaya ve kredi ilişkileri kurmaya, hasılı yukarıda belirtilmiş, yasal zorunluluk hallerinde gerekli olan izin ve müsadeleri de almak kaydıyla, amacının gerçekleşmesine yarayan ve faaliyet alanına giren işlerin yapılmasına ehil ve yetkilidir. Ancak, VAKIF bu yetkileri Medeni Kanunda yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURUCUSU VE TAHSİS EDİLEN MALVARLIĞI

Madde 6- VAKFIN kurucusu Güldal Mumcu’dur. VAKFIN kuruluştaki malvarlığı, işbu kuruluş belgesinin imzalandığı tarihte KURUCU Güldal Mumcu tarafından VAKFA kayıtsız şartsız tahsis edilen ve tescil anında VAKFIN tüzel kişiliğinin malvarlığına intikal etmek üzere Vakıflar bankasına tevdi edilmiş bulunan 500 000 000.-TL’dir.

Madde 7- VAKIF malvarlığı, kuruluş anındaki tahsis ile sonradan vuku bulacak her çeşit kazandırmalardan ve VAKIF amacı için yapılacak etkinliklerden elde edilecek gelirlerden oluşur.

ORGANLAR

Madde 8- VAKFIN organları, YÖNETİM KURULU, DANIŞMA KURULU ve DENETÇİLER KURULU’ dur.

YÖNETİM KURULU

Madde 9- Yönetim Kurulu, Güldal Mumcu’nun başkanlığında, Uğur ve Güldal Mumcu’nun çocuklan Özgür Mumcu ve Özge Mumcu’dan oluşur. Ancak, Özgür ve Özge Mumcu, Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Medeni Kanunu uyarınca rüşt yaşına ulaştıktan sonra fiilen başlarlar. Yönetim Kurulu bir Başkan ve iki üyeyle tam olarak oluşuncaya değin; önce Güldal Mumcu tek başına sonra Özgür Mumcu’nun katılımıyla Yönetim Kuruluna verilmiş yetkileri kullanır, görevleri yerine getirir. Her Yönetim Kurulu üyesi, göreve başlarken, kendisinin görev yapmasına sürekli olarak engel oluşturan bir durumun ortaya çıkması halinde, kendi yerine geçmek üzere, medeni hakları kullanmaya yeterliliği bulunan bir T.C. yurttaşını belirler ve belirlediği kişinin adını ve kimliği hakkındaki bilgileri kapalı bir zarf içinde VAKIF kasasına veya uygun bir başka yere tevdi eder.

Madde 10- Yönetim Kurlunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. VAKFI yönetmek ve temsil etmek;
 2. VAKIF senedinde yazılı amaca ve faaliyet konularına uygun olan kararları almak, faaliyet türü ve şekli bakımından öncelikleri tespit etmek, alınan kararların yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak;
 3. Yıllık bütçeyi ve yatırım programlarını hazırlamak, muhasebe sistemini kurmak ve işlemesine nezaret etmek, yıl sonu itibariyle kesin hesap durumunu belirlemek;
 4. VAKFIN çalışma örgütünü kurmak ve bu örgütle çalışacak personelin kadroların! ve ücretlerini belirlemek, atamaları yapmak ve denetlemek;
 5. VAKIF işletmelerinin tesis işletmelerinin tesisi işlemlerini hazırlamak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak, izlemek ve denetlemek.
 6. VAKFIN amacına giren bütün faaliyet konularında, yukarıdaki dördüncü maddede yazılı olan bütün iş ve işlemleri yerine getirmek.

Madde 11- Yönetim Kurulu, çalışmalarında yardımcı olmak üzere sayısını ve niteliğini kendi belirleyeceği uzmanları toplantılarına katılmaya çağırabilir.

Madde 12- Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez, kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına uzman sıfatıyla katılanlar, oylamaya katılmaksızın görüş bildirirler. Yönetim Kurulu, gerektiğinde VAKFIN işlerinin görülmesi, VAKFA yapılacak şartlı ve ya şartsız bağışların kabulü için, kendi üyelerinden birini veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi vekil olarak görevlendirebilir.

DANIŞMA KURULU

Madde 13- Danışma Kurulu VAKFIN danışma organı olup, VAKFIN amaçları doğrultusunda çalışmalar yaptığı saptanan kişiler arasından seçilecek dokuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu’nun ilk oluşumunda 4 üye, Yönetim Kurulu adına Güldal Mumcu tarafından belirlenir. Bu dört üye geri kalan beş üyeyi seçerek 9 kişilik Danışma Kurulunu oluştururlar. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üyeler dört yıl, öteki üyeler üç yıl süre ile görev yaparlar. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Görev süresinin bitiminden önce herhangi bir nedenle görevden ayrılan üyenin yeri, o üyenin belirlenmesindeki yöntemle doldurulur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Madde 14- Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun yıllık çalışma raporunu ve bütçeyi inceler. Vakıf denetçilerini seçer. Yönetim Kurulu tarafından istenilen konularda görüş bildirir.

DENETÇİLER KURULU

Madde 15- Denetçiler Kurulu, Danışma Kurulu tarafından seçilen üç kişiden oluşur. Denetçiler bir yıl süre ile görev yaparlar. VAKFIN hesap durumunu inceleyerek yıl sonunda hazırladıkları raporu Danışma Kuruluna verirler. Denetçiler kurul halinde çalışırlar.

ÖRGÜT

Madde 16- Yönetim Kurulu, VAKFIN çalışmaları için gerekli olan örgütü toplar. Örgütün kuruluş ve işleyişi, görevlilerin yetki ve sorumluluklarını göstermek üzere Yönetim Kurulunca gerekli düzenlemeler yapılır. Yönetim Kurulu, gerekli görürse, sahip olduğu yetkileri de belirterek, VAKFA Genel Müdür atanmasına karar verir. Genel Müdür VAKIF örgütünün başıdır ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olarak görev yapar.

İŞLETME

Madde 17- VAKIF amacına uygun ve faaliyet alanına giren yatırım ve hizmetleri, mali imkanları ve ihtiyaç durumunu göz önünde tutarak planlar ve programa bağlar. Programlar yıllık olarak yapılır. VAKFIN bütçesi yıllık olarak hazırlanır. Mali yıl Ocak ayında başlar, Aralık ayında sona erer. Yönetim Kurulu, zorunlu hallerde, bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmaya yetkilidir.

SONA ERME VE TASVİYE

Madde 18- Amacın gerçekleşmesi imkansız hale gelirse, VAKIF tüzel kişiliği sona erer. Tüzel kişiliği sona eren VAKIF mal varlığı son Yönetim Kurulunca tasfiye edilir. Tasfiye bakiyesi Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilir.

Geçici madde: Vakfın Kuruluşu aşamasında kurucu adına gerekli başvuruları yapmak, Mahkemeler ve diğer resmi makam ve merciler nezdinde icab eden işlemleri takib ve intaç etmek üzere Hilmi Haluk Ünsal ’a vekalet ve temsil yetkisi verilmiştir. Vekil bu yetkiyi şahsen veya vekil tayini suretiyle kullanır.

Madde 19- İşbu Vakıf senedi, 30 Eylül 1994 tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

Her hakkı saklıdır.
Yeni Umut Basın Yayın Dağıtım, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Yetkili Satış Noktası © 2014